روزهای دانشجویی

هرچه میخواهم غمت رادردلم پنهان کنم
سینه میگویدکه من تنگ امدم فریادکن.

میشه فرهنگ سازی شه این موضوع؟

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶ ب.ظ

کاش یادبگیریم بانوشته هامون باحرفامون باعث رنجش دیگران نشیم!

هرسخن وقتی وهرنکته مکانی دارد

قرارنیست تایه اتفاق میوفته ازگوشه وکنارپستای مخلتف باعنوانای مختلف ببینیم

قرارنیست واسه هرمسئله ایی اظهارنظرکنیم!

قبل ازحرف زدن به حرفامون فکرکنیم!طول نمیکشه!

گاهی سکوت میتونه خیلی کارسازترازنطق کردنای به اصطلاح!!سارکازباشه

  • ۹۶/۱۱/۱۸