روزهای دانشجویی

درراستای چند کامنت خصوصی نتیحه گرفتیم پستی بذاریم خیال خودم خودتونو راحت کنم

عنوان مشخصه موضوع بحث چیه برم سراصل

اول اینکه من دانشجو دندانم نه مشاورچیزاییم میگم شایدبرای خیلیا صدق نکنه پس دلیلی نیس من بتونم جواب همه سوالای شماروبدم:)

1من پشت کنکوری بودم(95یی بودم)وخب مثه همیشه اون کنکورواصلا کنکورحساب نمیکنم چون من ازدروس اختصاصی فقط فقط زیست وفیزیک خوندم بودم شیمی وریاضیم صفربود(البته صفرنزدم)زیست 95 هفتادوفیزیک55زدم شیمی وریاضیمم خیلی منشوری بود😂

خب من بعدکنکورمیدونستم یه کنکوردیگه درپیش دارم درنتیجه ازدوسه هفته بعدکنکور(رتبه ها کی اومد؟؟ازاون زمان بیشتر)باخون ودل شروع کردم واسه کنکور96خوندن(چقدرگریه کردم😑)

2مسئله کتاب ببینید هرکسی بایه تیپ کتاب خیلی حال میکنه ودلیلی نیست چون فلان رتبه کنکور گاج داشت شمام داشته باشین مثلا یادمه یه بنده خدایی رتبش دورقمی بود عربیوازروی گاج خونده بود درصدعربیشم روی 70-80بود(درست یادم نیست شایدم بیشتربود)اونوخ من تازمانی که گاج داشتم عربی بیشت40نمیشد😐تااینکه رفتم خیلی سبزخریدم ازمون بعد عربیمو70زدم(حالاشایدسطح ازمون اومده بودپایینتر)ولی من اینوبه فال نیک گرفتم باهمون فرمون عربیموادامه دادم اینوگفتم قبل اینکه لیست کتاباموبگم که اگه من یه کتاب داشتم یه منزله خوب بودنش نیس وشایدشماباهاش نتیجه نگیرین

ادبیات:گاج موضوعی،لقمه ارایه واعلام اشخاص،هفت خان زبان فارسه وارایه واملا(املاشوپیشنهادمیکنم نخرین میگم چیکارکنین ولی زبان فارسی حتمابخرین چون قولتون میدم باهاش میتونیم زبان فارسی کنکوروجواب بدین)

عربی:خیلی سبز

دینی:گاج،ابات وروایات خیلی سبز(اسمشویادم نیست یه کتاب بنفش رنگ بود)

زبان:من گاج داشتم استفاده نکردم زبان راستش(پشیمانم پشیماااان)ولی مبتکران خیلی شنیدم

زمین:متاسفانه هفت چیزوداشتم که وقت نشد بخونم !حالاتوضیح میدم درباره این کتاب

ریاضی:مهروماه،10سال کنکورقلم،30سال کنکورقلم،پیشبینی سوالات خیلی سبز°پیشنهادویژم اینکه اگه کلاسی نمیرین ومیخاین خوب بزنین خیلی سبز+یکی ازقلمچیاروبگیرین من مهروماه ومتاسفانه ازسال سوم داشتم وکلا ازریاضی متنفرم کرده بود،کوله پشتی پایه

زیست:(کتاب وجزوه چرندخیلی داشتم که اوناروهم خوندم ولی اصلیارومیگم)گاج،خیلی سبز دوم وسوم،الگودوم پیش2،تخته سیاه ژنتیک ،ابی قلمچی پیش،جزوات ضاله ازروی گاج بیشترپیش1ودوم زدم چون واسهپیش1کتاب درستی نداشتم وخیلی سبزدوم هم ازماله ما چاپ قدیم بودکه سوالات خوبی نداشت،پیش بینی سوالات خیلی سبز،ای کیو

فیزیک:گاج پیش پایه،الگو دوم(کتاب تستش البته ماله من چاپ92بودیه کتاب کوچیکه باجلدابی)مبتکران فریدشهریاری پیش دانشگاهی،پیش بینی سوالات خیلی سبز،ابی قلمچی پیش

شیمی:مبتکران2و3،خیلی سبزپیش،موج ازنون پایه وفازپیش،پیش بینی سوالات خیلی سبز،ابی قلم،خط ویژه

(این ابیاروبه ماروی ثبت ناممون دادن وگرنه فرقی باکتابای دیگه نداره دوست داشتین نخرین)

نحوه خوندن(جلوی هرکدوم درصدای کنکور وازمونامم مینویسم)

ادبیات:روم سیاه سال دوم فقط زبان فارسی وارایه اعلام وکلمات خوندم ویه تست قرابت نزدم:||||عموما ادبیاتم توی قلم50-60بود(90همداشتم دوسه بار)کنکور83زدم البته قرابت میشه تست نزدازنظرمن تازه بهترم هست فقط شمابایدبدونید بیت هاموضوع اصلیشون چیه معلم پیش دانشگاهی ما هرجلسه امتحان میگرفت همین باعث شدمن سال دوم زیاد متن درسارونخونم

عربی:یه جزوه درب وداغون داشتم که بدردنخورد زیاد درسنامه های خیلی سبزمیخوندم پشتش تستاشومیزدم(من بهاین جمله مشاوراکه میگه درس عمومی1-2روزبعدش تست بزنید اختصاصی همون روز اعتقادندارم ببنید خودتون چطورمیتونین یادبگیرین)قلم اوایل40ته تهش45 بعدنا60-70(بعدعید90هم داشتم)سنجش80 وکنکور60:|

دینی:معلم پیش دانشگاهیم وهمینطورسوممون خیلی خوب بودن ایشالله دست به خاک میزنن طلاشه واسشون ماسال پیش دانشگاهی سه تاکتابوکارکردیم معلمون تمام نکات میگفت ماتوی کتابامون مینوشتیم عملا نیازی به تست نداشتیم کلا فک کنم من پارسال دوسه باربیشترگاج بازنکردم درصدام توی قلم70-80بود(100هم داشتم😊)سنجش80بود کنکور78

زبان:میتونم بگم همون واسه کنکور95خوندم دیگه بستمش البته دبیرمون عالی بود دوم سوم پیش روکارکرد یه کتاب کلمه داشت اون میخوندیم ولی خوب نخوندم من دودش توی چشم خودم رفت درصدام سال اول قلمچی60-70بود سال دوس روی40-50سنجش 70زدم کنکور50:|||||

زمین:ببینید اگه واقعا نیتتون زمین زدن اونم درصدخوب(40بالا)بشینید بخونید اگم نه تاجایی که میتونین کتابای زمینتونوپرت کنیددور:|والا

من اوایل سال زمین میخوندم درصدام 70-80بودبعددیگه همینجور ول شدتارسیدبه صفر:)درباره کتاب هفت چیزم بگم شمالااقل بایدیه دورکتابوخونده باشین وگرنه تنهابااون هیچی نمیشید نخرین پس:)

ریاضی:من کنکور95ریاضی منو37-38زدم مس خوب نبود ریاضیم پاشدم رفتم کلاس استادمون عالی بود عاااااااالی(درباره کلاس رفتن هم توضیح میدم°)درحدی که من بعدسه ساعت کلاس ایشون میومدم خونه سریع استای همون مبحثومیزدم تاروزبعدش که تموم میشد

پس من بجای درسنامه پیش دانشگاهی کلاس میرفتم پایه روازروی جزوه یادرسنامه میخوندم ولی چون پایه رواکثرا یادم بود ترجیح میدادم به جای وقت تلفی سریع برم روی تست بااین حال من ریاضی قلم روزیادبالانمیزدم وشایددرمجموع دوسه 70-80نداستم کا اونم ماله احتمال بود😃کنکور60زدم

زیست:خب من زیست وواسه کنکورسال اولم خیلی خوندم(شب وروزم زیست شده بود)وهمین طوردرصدبالام توی کنکور95باعث شدم کمتربخونمش ودوره کنم من اول کتابومیخوندم بعد درسنامه روبعد حین خوندم درسنامه یاهمونجا هایلایت میکردم که مثلاواسه دوره بخونمشون(زامبی بشم اگه خونده باشمشون واسه دوره)یام توی کتابم مینوشتم البته کتابای زیستم بی نهایت کثیف وشلوغ بود

بعدپشت بندش تست میزنم البته مثلا توی خیلی سبزسوم که بودم بیشارتستاشوزده بود که ازمفهومی ویاترکیبیا شروع میکردم میومدم اول متسفانه یه اشتباه فاحش برای من خریدن ای کیو بود!شایداین کتب بهترین کتاب ازدیدگاه شماباشه ولی من به هیچ وجه دوست نداشتم چون تمام دانسته های علمی منومیبرد زیرسوال مثلا من واسه فصل12سوم(تولیدمثل)تمااااام تستای اینوزدم بعدازمونم زدم56:///ازهمون روزکتاب وبستم وگذاشتم اخرکمدم که چشمم بهش نیوفته باهمون کتابای قبلیم ادامه دادم واکثردرصدام60-70بود کنکور63زدم

فیزیک:برخلاف ریاضی دوست نداشتنی فیزیک عشقم بود یادم نمیاد صبحی روکه بافیزیک شروع نکرده باشم:)دقیقا ازروزای بعدازاعلام نتایج کنکور95شروع کروم فیزیک خوندن اول درسنامه بعدم تست من سال اول فقط پیش دو+فشار+اینه عدسی+دوفصل اخر فیزیک سوممو بلدبودم ولی سال پیش تنهایی بقیه روخوندم نقطه قوت توی قلم فیزیک وشیمیم بوداصولا فیزیک پیشم60-70وپایمم همین حدوحدودبود یاکم یابیشتر ولی خب مثلا پایه 100هم داشتم(فصل دوم سال سوم)به نظرم واسه فیزیک پیش هیچ کتابی بالاتراز فریدشهریاری شیواترازاین ومهیج ترازاین نیست عاشق فیزیک میشین(برخلاف بقیه کتاب که واسه فصلای یک ودو پیش مخصوصا فرمول فرمول کردن خودشونو این کتاب باهمون فرمولای کتاب درسی سعی کرده همه مسائل روتوضیح بده)من خودم شخصا شاید7-8بارتستای بخش سقوط ازادوزدم(من سال اول ازاین دوفصل وحشت داشتم)ولی پارسال نقطه قوتم بودن این دوفصل کنکور50زدم میگم جرا

شیمی:کتاب درسنامه تست اای موضوعی کتاب تستام من شیمی پایه ازازمون جلوتربودم وخیلی دوره میکردمش بعداینکه فصل تموم میشد موج ازمون یافارکارمیکردم البته چندبارتستای قبلیومیزدم که جابیوفته واسم


مسئله ازمون دادن ببینید هرازمونی میخاین برین ولی به برنامه عمل کنید من سال اولم قلم بودم بااینکه شکست خوردم ولی بازم رفتم قلم چون برنامه خوبی داشت من باازمونای مهرشروکردم فک کنم توی اردیبهشت تموم کروم شاید یکی دو درس جلوتربودم ولی 100%به برنامه عمل کردم(مشاورنداشتم بعدازظهرهرازمون برنامه میذاشتم حلوم واسه ازمون بعدی برنامه ریزی میکردم وهرجایی هم که بهش عمل میکردم هایلایت میکردم)


مسئله بعدی دوره اس تامیتوتید دوره کنید من ازموننای دوره زیاد جدی نمیگرفتم به خودم میگفتم مگه من جلبکم درسای1ماه پیشویادم بره درنتیجه دوره درست ودرمونی نداشتم مثلا ازمون اخر قلم باکنکوریه هفته فاصله داشت من فیزیکمو76زدم(سه تا ازمون اخرقلم فیزیکم70-60-76بود)درنتیجه غرورگرفتم یه کلمه فیزیک دوره نکردم بااینکه میدونستم فیزیک امسال احتمال سخت شدنش هس این شدکه هم وقت کم اوردم سرکنکور هم استرس گرفتم بعضی چیزایادن رفت پس دوره کنیددوره!!!!!

مسئله بعد ساعت مطالعس ببتید من دقیق نمیدونم چقدر میخوندم ولی7-10 10/30-1تا1/30 بعدتا 4انگاراستراحت میکردم بعدشم تا7یا8درس بعدم شام بعدشم تا12نهایتش12/5(من اخرشباوصبح زود4-5صبح یادگیری ندارم)😐پس ساعت مطالعه بالایی نداشتم

تفریح کنید!من هیچ کوفتی نداشتم!

خواب که ماشالله من😃😃سلطان خواب بودم:))))

ترازمم خصوصی بهتون میگم:)))))

چیزی هست نگفته باشم؟؟؟


اینویادم رفته بگم درباره املا:اصولا سایت کانون کلمات املایی روبا معناهاشون جمع کرده که پارسال واسه ما گذاشته بودمیتونین توی ارشیو سایت بگردین پیداکنین،بنظرم بهترین کاروراحترینه وخیالتون راحت چون کلمات املا یه کلمات مارکی هستن که تکرارین اصولا


دوران پسا عید

خب ببینید سریع میرم سراغ اصل مطلب ولی قبلش بگم بعدعید خیلیا پیشرفت میکنن اونم خیلی این وسطم خیلیا بنابه دلایلی افت میکنن و همین روند و ادامه میدن این دیگه بستگی به زرنگیه شما داره جزء کدوم گروه باشین


خب اول دروس عمومی ، کانون دوتاکتاب داره که هیشکی نمیتونه منکره بدیشون شه چون سولات کنکور توش هست زرد عمومی واختصاصی

ازهمین فروردین شروع به زدن عمومی کنید من ازخردادشروع کردم بعضی وقتام یادم میرفت بزنم😅وقت کم اوردم واسه درست!!!تموم کردنش و خیلی آشفته تمومش کردم

حالا چطوربزنید؟؟ببینید من فقط راه حل میدم این شمایید که باید انتخاب کنید یام انتخاب نکنید،دوتا روش هست 1)درس به درس بزنید مثلا توی چند روز دینی هارو جمع کنید بعد ادبیات بعد بقیه(ترتیبش دلخواهانس)2)زماندار شبیه کنکوربزنید بریدجلو سعی کنیدازکنکورای قبلی شروع کنید بیاید جلو

من خودم روش1رو رفتم هر دو یک مزیت ومعایبی داره که هیچکس منکرش نیست بازم دست خودتونه

این وسط یه چیزایی روباید واسه ازمونابخونید(مثلا قلم یادمه پارسال تو اردیبهشت درسارو تموم کرد)باهرشیوه ایی میخونید بخونید ولی دوره یادتونه نره نه اینکه بشینید خط به خط بخونید یه ورق سریع بزنید برید شاید فک کنیدیادتون رفتن ولی نرفتن مطمئن باشید ایات دینی رو قواعدعربی وزبان و کلمات اخر کتاب وهرچیزدیگه ایی که به نظرتون میشه اینجوری خوند(بستگی به خودتون داره من توی این شرایط سرعت خوندنم بالابود اکثرچیزارومیخوندم)وسواسیم نباشید

دروس اختصاصی

واسه ریاضی واقعیتش من تابعد عید کلاس میرفتم مثلا انتگرال رو بعدعید یادمون داد ولی خب من بعد عید خیلی روی30سال کنکورقلم وقت گذاشتم خردادوتیرهم پیش بینی سوالات خیلی سبزوکارکردم وهرجایی گیرمیکردم جزومو میخوندم،جمع بندی خیلی سبزم داشتم خوب بود


زیست خب درجریانیدکه خیلی کتابومیخوندم توی این دورانم دست ازکتاب خوندن نکشیدم😁ولی درکنارش پیش بینی خیلی سبزوداشتم(10تاازمونه)همینجورتا اخر سخت میشه پس وقتی میزنید امیدتونوازدست ندید😑سوالایی که جالبن سختن اشتباه زدین هایلایت کنین بعدا یه نگاهی روشون بندازین

فیزیک سعی کردم اون فصلایی که رفتم کلاس نکاتشو دوره کنم فصلاییم مثه1و2پیش یا 1و2 سوم رو با تست دوره کنم،خلاصه خیلی سبزم داشتم که خیلی به دردم خورد، پیش بینی خیلیم که داشتم،متاسفانه من از موج آزمون استفاده نکردم بااینکه داشتمش که ضرر مادی ومعنویی زیادی بهم زد


شیمی واسه اینم بازکتابمو دوره کردم اون چون موج ازمونوچندبار درطول سال زده بودم فقط اون ازمونایی که کل فصل بود یامثلا چندتافصل باهم بود رومیزدم،البته چون پیش روبادقت بیشتری میزدم(فار)خیلی ازمون داشتم واسش،پیش بینی خیلی سبزم که عالی دیگه😍

وخب وقتی شمااینکاروکردین وقتشه ازمونای جامع(همون کنکوراروشروع کنید)اگه قصدتون اینکه همه درسارو چک کنید2روزدرمیون از8صبح تا12ازمون بدین،شبیه سازی جو ازمونم دیگه دست خودتونه واسه این ازمونا ازکنکورای جدید شروع کنید که وقت بررسی کردن داشته باشید

حالا اگه سوالی بود بپرسین