روزهای دانشجویی

اشتباه نکنید خرابات جایی نیست،شخصیتی است در درون من اکنده ازبدی ها،قصدش ساختن خودش است اماکی خداداند:)))