روزهای دانشجویی

+اگه دوسش داشتی
براچی به من گفتی عاشقتم
-دیگه تموم شد

اشتباه نکنید خرابات جایی نیست،شخصیتی است در درون من اکنده ازبدی ها،قصدش ساختن خودش است اماکی خداداند:)))