روزهای دانشجویی

هرچه میخواهم غمت رادردلم پنهان کنم
سینه میگویدکه من تنگ امدم فریادکن.

اشتباه نکنید خرابات جایی نیست،شخصیتی است در درون من اکنده ازبدی ها،قصدش ساختن خودش است اماکی خداداند:)))

درطالعش نوشته اندکه دندانپزشک میشود
شماهم دعایش کنید